Algemene Huurvoorwaarden

Artikel 1 – Begrippen 

Bemiddelaar/Beheerder: Alphaferienhaus VOF 

Huurder: een (natuurlijk) persoon, die een vakantiehuis uit het aanbod van Alphaferienhaus VOF huurt of wenst te gaan huren. 

Medehuurder: Degene die samen met huurder in het vakantiehuis verblijft. 

Eigenaar: de rechtmatige eigenaar van een vakantiehuis, die het vakantiehuis aan Alphaferienhaus VOF  te huur heeft aangeboden. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op de rechtsverhouding bemiddelaar- huurder. Huurder kan op grond van deze huurovereenkomst geen rechten ontlenen aan de bemiddelaar. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van www.holland1.de.

Artikel 3 – Identiteit van de Bemiddelaar/Beheerder:
Naam ondernemer: Alphaferienhaus VOF
Handelend onder de naam/namen: Alphaferienhaus VOF t.w. dhr. F. Jeske en
mevr. D. Jeske-Villanueva.
Vestigingsadres: Oostmahorn 108, 9133 DG Anjum
Telefoonnummer: +31-519-321105
Bereikbaarheid: Van maandag t/m zaterdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur
E-mailadres: [email protected]

IBAN: NL23 RABO 0346 1491 85
KvK-nummer: 58870415
Btw-nummer: NL853216708B01

Artikel 4 – Aanbiedingen, prijzen en tarieven 

Aanbiedingen van Alphaferienhaus VOF  zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alphaferienhaus VOF  is niet aan fouten en omissies in haar website en eventuele andere schriftelijke uitingen gebonden.

De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het vakantiehuis door www.holland1.de op de website en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting maar exclusief kosten van een (niet verplichte) annulerings- en/of reisverzekering en of andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals schoonmaakkosten, boekingskosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld. 

Artikel 5 – Reservering 

Zodra wij een opdracht tot reservering hebben ontvangen, telefonisch, via de website of schriftelijk, ontvangt u een boekingsformulier/factuur van uw reservering. Alphaferienhaus VOF  heeft te allen tijde het recht een boeking,  wanneer er sprake is van prijsfouten of bezetting fouten in de website, niet te accepteren. Door Alphaferienhaus VOF  gestuurde boekingsformulieren / facturen en eventueel andere schriftelijke bescheiden bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in het geboekte vakantiehuis. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de huurder zich om na ontvangst van het boekingsformulier/factuur en eventuele andere schriftelijke bescheiden de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst aan www.holland1.de te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van het boekingsformulier/factuur en of andere bescheiden te beroepen. 

Artikel 6 – Betaling en verdere afwikkeling 

Er dient binnen 10 dagen een aanbetaling te geschieden van ten minste 25% van de totale huursom. De totale huursom is inclusief de reserveringskosten van € 25,00. Het tweede deel van de huursom dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan of wordt contant betaald bij aankomst. In uitzonderingsgevallen kunnen schriftelijk andere termijnbetalingen worden overeengekomen. Bij last-minute boekingen (drie dagen of minder voor aankomst) dient het hele bedrag ineens te worden voldaan. Betaling kan per bank of contant geschieden. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van Alphaferienhaus VOF . Op verzoek van Alphaferienhaus VOF  dient de huurder aan Alphaferienhaus VOF  een bewijs van betaling te overleggen. 

Artikel 7 – Borgsom 

Voor het vakantiehuis wordt een borgsom van 100 euro gevraagd. Van 26 december tot 3 januari wordt een borg van 200 euro gevraagd. Deze borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan Alphaferienhaus VOF contant te worden voldaan. Na afloop van het verblijf in de vakantiewoning worden eventuele bijkomende kosten afgerekend. Beschadigde of vermiste objecten van de vakantiewoning worden met de borgsom verrekend.

Indien de vakantiewoning niet correct wordt achtergelaten -zoals beschreven in art. 10.4- wordt  de schade verrekend met de borgsom.

De eigenaar kan geen partij zijn bij eventuele meningsverschillen tussen huurder en Alphaferienhaus VOF. 

Artikel 8 – Annulering 

Bij annulering worden de boekingskosten niet terugbetaald.

Een annulering dient altijd per e-mail te gebeuren. Hiervoor gelden de volgende regels: 

– bij annulering tot 3 weken vóór de dag van aankomst kan gratis geannuleerd worden, behalve de reserveringskosten van € 25,00. 

– bij annulering tot 2 weken voor aankomst, is 10% van de huursom verschuldigd met een minimum van 50,00.

– bij annulering vanaf 7 dagen voor aankomst, is 100% van de huursom verschuldigd. 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

Indien de eigenaar van het vakantiehuis in gebreke blijft, kan Alphaferienhaus VOF niet aansprakelijk worden gesteld.  Alphaferienhaus VOF is evenmin aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oorzaak dan ook, aan huurder, diens medehuurders en/of eigendommen. Indien Alphaferienhaus VOF door overmacht gedwongen is een huurcontract te annuleren, is Alphaferienhaus VOF  op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal volledige restitutie van het aan Alphaferienhaus VOF betaalde bedrag plaatsvinden. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vakantie object, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode ontstaat, door hem of zijn medehuurder(s). Dit komt voor rekening van de huurder. Fouten of vergissingen in het huurcontract van Alphaferienhaus VOF zijn niet bindend. 

Artikel 10. Verblijf en verplichtingen Huurder en Medehuurder

Aankomst:
1. Bij aankomst kan de vakantiewoning na 15.00 uur worden betrokken. 

Linnen:
2. Voor linnengoed zoals lakens, slopen, thee‐ en handdoeken, enz. dient de huurder zelf zorg te dragen. Het is mogelijk om beddengoed te huren. Dit is niet in de prijs niet inbegrepen. In enkele gevallen is de huur van bedlinnen verplicht. Dit wordt in de beschrijving of de prijslijst van het Vakantiewoning vermeld.

Vertrek:
3.Bij vertrek dient de vakantiewoning voor 10.00 uur uitgecheckt zijn.
4. Op de dag van vertrek dient de vakantiewoning  veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen inhoudt: 

 1. Alles is afgewassen, en/ of de afwasmachine is leeggeruimd.
 2.  Vuilniszakken in de afvalcontainers.
 3. Dekens of dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde.
 4. Indien nodig gestofzuigd.
 5. Haren van dieren in bedden, op banken en gordijnen moeten verwijderd worden.
 6. Geen poep van huisdieren in de tuin.
 7. Indien een Barbecue gebruikt is, moet deze schoongemaakt worden.
 8. Sigaretten peuken in de afvalbak.

Externe voorzieningen:

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn Externe voorzieningen niet inbegrepen in het aanbod.
  Noch Alphaferienhaus VOF noch de Huiseigenaar zijn verantwoordelijk voor de deugdelijke toestand of het gebruik van deze voorzieningen. Gebruik van de voorzieningen geschiedt op eigen risico van Huurder. Aan het gebruik van deze voorzieningen kunnen extra kosten zijn verbonden. Door omstandigheden kunnen voorzieningen (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.
  Aantal personen:
 2. De vakantiewoning  mag niet door meer personen gebruikt worden dan in de reserveringsbevestiging is vermeld. Indien blijkt dat er toch meer gebruikers zijn, dan heeft Alphaferienhaus VOF het recht de huurder en medehuurder(s) de toegang te ontzeggen, of een bedrag van 25,00 per extra persoon per nacht in rekening te brengen.
  Huisdieren:
  7. Dieren moeten altijd voor aankomst aangemeld worden. Het meebrengen van huisdieren is alleen mogelijk in vakantiewoningen van eigenaren die hier toestemming voor hebben gegeven. In dat geval wordt een bedrag gerekend van 5.00 per dag, per huisdier.

Voor huisdieren die niet aangemeld zijn wordt een bedrag van € 8,00 per dag per dier gerekend. Dat geldt ook als er meerdere dieren komen dan aangemeld zijn.  In alle andere gevallen worden huisdieren niet in de vakantiewoning toegelaten en wordt de huurder de toegang tot de vakantiewoning ontzegd. 

Het is niet toegestaan dat huisdieren op de bedden of banken liggen. 

Huisdieren moeten te allen tijde onder toezicht staan, kunnen niet alleen in huis blijven, de tuin is geen huisdieren toilet.

Huisregels:
8. De Huurder dient zich te houden aan de door de Huiseigenaar gestelde redelijke huisregels van het vakantiewoning . Deze zijn te vinden op de website www.holland1.de
Verplichtingen medehuurders:
9. Door gebruik te maken van het vakantiewoning zijn Medehuurders gebonden aan deze Huurovereenkomst en de huisregels. De Huurder dient de Medehuurder van deze voorwaarden op de hoogte te stellen.

Artikel 11 – Klachten 

Heeft u gegronde klachten over de schoonmaak van uw vakantieverblijf, dan dient u dezelfde dag nog contact op te nemen met Alphaferienhaus VOF. Deze stuurt dan iemand om uw klacht na te zien en indien deze gegrond is, de zaak schoon te maken. Als u het zelf schoonmaakt, wordt uw klacht niet geaccepteerd, aangezien er door Alphaferienhaus VOF niets meer te controleren valt. Heeft u grote klachten op een ander gebied, dan dient u dit op de aankomstdag voor 20.00 uur te melden. Later kan uw klacht niet meer in behandeling worden genomen. 

Artikel 12 – Slotbepaling 

Op de onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit het boekingsformulier/factuur en andere schriftelijke bescheiden of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. Indien en voor zover enige bepaling in het boekingsformulier/factuur of andere schriftelijke bescheiden en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.